Poznaj Komitet Ochrony Praw Dziecka

Komitet Ochrony Praw Dziecka jest organizacją pozarządową, nie przynoszącą zysków. Działalność Komitetu jest apolityczna i ma charakter służby społecznej, chroniącej dziecko przed krzywdą  i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów.

Misją KOPD jest ochrona praw i interesów dziecka.

Głównym celem KOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki.

Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów Komitet podejmuje następujące działania:

  • prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną  oraz edukacyjno- szkoleniową;
  • upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym;
  • podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka
  • broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa;
  • inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo – wychowawcze, interwencji kryzysowej, mediacyjne, poradnie dla dzieci i rodzin i inne;
  • organizuje i prowadzi różne formy wypoczynku  dla dzieci i młodzieży;
  • podejmuje działania na rzecz ochrony praw dzieci niepełnosprawnych;
  • udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
  • podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

 

No votes yet.
Please wait...