II Zjazd Akademii Dyrektora Szkoły

Rok 2013 rokiem głębokich zmian w prawie oświatowym. Wolters Kluwer Polska organizuje 21 marca br.
II zjazd AZDS 2013, który rozwieje wątpliwości prawne dyrektorów szkoły dotyczące wprowadzanych nowelizacji.

21 marca 2013 roku w Warszawie podczas II zjazdu Akademii Zarządzania „Dyrektora Szkoły” 2013,
organizowanego przez Wolters Kluwer Polska wydawcę miesięcznika „Dyrektor Szkoły” zostaną szeroko
omówionezmianywprowadzonedoustawyosystemieoświatyiKartyNauczycielawprzeciągu2012i2013roku,
jak równieŜ zmianybędącew tokuprocesu legislacyjnegoorazplanowanemodyfikacjewprawieoświatowym
czyteŜszczegółyfinansowaniaoświatyw2013rokuiwzrostsubwencjioświatowejo4,6%najednegoucznia.

Począwszy od lipca 2012 roku w prawie oświatowym rozpoczęły się zmiany dotykające wielu aspektów
funkcjonowaniaplacówekoświatowych,począwszyodfinansowaniaoświatypoprzeznowerozwiązaniawKarcie
Nauczyciela wpływające na politykę kadrową w szkole, a skończywszy na zmianach organizacji współpracy
pomiędzyszkołąaplacówkamipomocypsychologiczno%pedagogicznej.

DrnaukprawnychMateuszPilichprzekrojowoomówizmianywustawieosystemieoświaty.Poduwagęweźmie
nietylkowprowadzonejuŜwlipcuubiegłegorokunowelizacje,takiejakdotowanieszkółniesamorządowychczy
ochrona danych osobowych uczniów. Oprócz tego dr Mateusz Pilich zaprezentuje szczegóły wprowadzanych
właśnie modyfikacji na róŜnych etapach procesu legislacyjnego, takich jak: zrównanie religii z etyką (druk
sejmowy nr. 884), czy upowszechnianie edukacji przedszkolnej (projekt Rady Ministrów). Wymuszone przez
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8.01.2013 zmiany w ustawowej regulacji kryteriów przyjmowania
uczniówdoprzedszkoliiszkółpublicznychrównieŜznajdąsięwwystąpieniudrMateuszaPilicha.

Modyfikacjew prawie finansowania oświatymają charakterwybitnie krótkoterminowy. Zmianyw oświatowej
subwencjiogólnej,zasadach finansowaniadoskonaleniazawodowegonauczycieliczy ichzakładowego funduszu
świadczeńsocjalnychbędąobowiązywałytylkow2013roku.Subwencjaoświatowana2013rokwyniesie5171zł
naucznia,czylibędzieo226złwiększaniŜw2012r. (4,6%).Nadodatkowepieniądze,294mlnzłotych,mogą
zato liczyćplacówkikształcąceuczniówmniejszościnarodowych lubposługujących się językiem regionalnym.
Natomiast subwencja na jednego uczestnika kursów kwalifikacyjnych zawodowych zostało wyznaczona
naśrednim poziomie 3488 zł na kursanta. Konkretne akty prawne opisujące powyŜsze zmiany będą głównym
tematem wystąpienia prof. Antoniego JeŜowskiego, eksperta w dziedzinie finansowania zadań oświatowych.
Członekradyprogramowej„DyrektoraSzkoły”omówitakŜepostulowanątransformacjęrelacjimiędzybudŜetem
centralnym a budŜetami jednostek samorządu terytorialnego, skutki wprowadzenia systemu dotowania
wychowania przedszkolnego z budŜetu państwa oraz zagadnienia poruszające zadaniowe realizowanie usługi
edukacyjnej.

Tegoroczne planowanie ruchów kadrowych w placówce musi uwzględniać zmiany dokonane w Karcie
Nauczyciela,gdyŜkaŜdanawetnajdrobniejszamodyfikacja jaknp.ograniczenieprawadourlopuzdrowotnego
moŜe mieć wpływ na sytuację kadrową w szkole. Wkomponowanie bieŜących zmian do planów kadrowych
placówki będzie podstawą wystąpienia Pani Teresy Konarskiej, prawnika specjalizującego się w prawie
oświatowym.Poza tympodczaswystąpieniaporuszone będą zagadnienia związane zdynamiką stosunkupracy
wynikającą m.in. z wypowiadaniem umów w czasie absencji nauczyciela w okresie tzw. ruchu słuŜbowego
zeszczególnym zwróceniem uwagi na kolizję kodeksu pracy i Karty Nauczycielaw świetle orzecznictwa Sądu
NajwyŜszegoczyprzekształcaniemumówtakŜewtrakcierokuszkolnegonapodstawieściśleokreślonychform.

Więcejinformacjiipełnyprogram:http://konferencja.dyrektorszkoly.pl/azds/program__ii_azds,9,p.html

No votes yet.
Please wait...