Komu przysługują świadczenia pielęgnacyjne?

Opiekunowie osób niepełnosprawnych często zmuszeni są do porzucenia swojej pracy zarobkowej, aby móc poświęcić czas na opiekę nad członkiem rodziny. Bardzo często komplikuje to sytuację finansową danej rodziny. Osoby takie na szczęście nie są pozostawione same sobie i mogą liczyć na wsparcie socjalne. Jednym ze świadczeń, które mogą uzyskać są świadczenia pielęgnacyjne. Jakie warunki trzeba spełniać, aby móc otrzymać takie wsparcie? Na jaką kwotę może liczyć opiekun?

Czym są świadczenia pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pieniężnym skierowanym dla osób, które nie podejmują pracy zarobkowej lub z niej rezygnują, aby móc sprawować opiekę nad poważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny. Osoba wymagająca opieki powinna posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS lub KRUS. W dokumencie tym powinno się znaleźć wskazanie, że osoba taka nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, posiada orzeczenie lekarskie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub odnotowane jest wskazanie konieczności długotrwałej lub stałej opieki lub pomocy w związku ze znacznym ograniczeniem samodzielnej egzystencji.

Kto może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

Polskie przepisy dokładnie precyzują kto może ubiegać się o ten rodzaj świadczenia. Osoby, które mogą starać się o pozyskanie środków finansowych to:

 • ojciec lub matka,
 • opiekun faktyczny dziecka,
 • osoba stanowiąca rodzinę zastępczą spokrewnioną,
 • inne osoby, na których zgodnie z prawem ciąży obowiązek alimentacyjny (wyjątek stanowią osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Aby osoby wymienione w ostatnim punkcie mogły otrzymać świadczenie pielęgnacyjne muszą zostać spełnione dodatkowo następujące warunki:

 • rodzice osoby niepełnosprawnej nie żyją, są małoletni, legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub zostali pozbawieni praw rodzicielskich,
 • nie istnieją osoby spokrewnione w stopniu pierwszym z osobą niepełnosprawną, są małoletnie lub posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • nie ma rodziców lub opiekuna faktycznego lub osoby te posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowo należy mieć na względzie, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby, która wymaga opieki powstała przed ukończeniem przez nią 18 roku życia lub powstała w trakcie nauki w szkole lub na studiach wyższych, lecz nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne?

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła w bieżącym roku kalendarzowym i od stycznia 2022 roku wynosi 2119 zł.

Komu nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Istnieje wiele sytuacji, w których osoba może nie uzyskać prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Do najważniejszych zaliczyć możemy:

 • sytuację, w której osoba sprawująca opiekę posiada prawo do renty, renty rodzinnej z tytuły śmierci jednego członka rodziny, emerytury, renty socjalnej, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego zasiłku uzupełniającego,
 • jeżeli osoba sprawująca opiekę posiada ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
 • osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że małżonek posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, wyjątek stanowi rodzina zastępcza spokrewniona,
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w ośrodku wychowawczym, rodzinnym domu dziecka lub w innej placówce, która zapewnia całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną w związku z rehabilitacją lub koniecznością kształcenia i przebywa tam minimum 5 dni w tygodniu.

 Zachęcamy również przedsiębiorców do dołączania do Organizacji Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG

No votes yet.
Please wait...