Konkurs „Poetycki”

W zawiązku z obowiązującym od 1 września przepisem, mówiącym o obowiązku posiadania przez pieszego odblasków po zmroku na terenach niezabudowanych……http://www.bezpiecznedziecko.eu/obowiazkowe-odblaski-od-1-wrzesnia/ postanowiliśmy zaprosić naszych czytelników do Konkursu „Poetyckiego”. Tym razem zapraszamy wszystkich, którym rym nie jest obcy do uczestnictwa w konkursie a tym samym do propagowania bezpiecznych zachowań na drodze i czynnego udziału w kreowaniu dobrych i bezpiecznych nawyków nie tylko u dzieci ale i dorosłych.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i do dzieła:)

REGULAMIN KONKURSU

I Informacje podstawowe

Regulamin określa warunki i zasady udziału w konkursie serwisu BezpieczneDziecko.eu.

Organizatorem Konkursu jest firma OSJA. Fundatorem nagród w Konkursie jest serwis BezpieczneDziecko.eu

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która „polubi” Fanpage serwisu BezpieczneDziecko.eu na Facebooku. Adres Fanpage: http://www.facebook.com/BezpieczneDziecko

Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe i współpracujące z serwisem BezpieczneDziecko.eu.

Konkurs jest przeprowadzany w okresie od dnia: 11.09.2014 do 11.10.2014r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi : najpóźniej w terminie 5 dni od zakończenia konkursu. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu przez Uczestnika.

II. Zasady Konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić 2 poniższe kryteria:

  • z wykorzystaniem własnego (imiennego) profilu na portalu www.facebook.com, zostać fanem serwisu BezpieczneDziecko.eu
  • przesłać na adres redakcji: biuro@bezpiecznedziecko.eu minimum dwuwersową rymowankę zachęcającą, przekonującą dzieci i dorosłych do noszenia odblasków z dopiskiem „Konkurs Poetycki”

III. Nagrody i zasady ich przyznawania

Nagrodami w konkursie poetyckim są 3 „Zestawy odblasków dla dziecka”: kamizelka odblaskowa (rozmiar S, wzrost od około 100cm do około 140, wiek od około 4 do około 10 lat), opaska na rękę, zawieszka na plecak.

 kamizelka

W celu wyłonienia zwycięzców konkursu powołana zostanie komisja konkursowa.

Komisja dokona wyboru 3 najciekawszych rymowanek z nadesłanych, a ich autorzy zostaną zwycięzcami konkursu. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek odwołaniom.

Nagroda zostanie wysłana zwycięzcom przesyłką poleconą na adres korespondencyjny podany przez uczestników konkursu.

W celu otrzymania nagrody uczestnicy są zobowiązani przekazać Organizatorowi konkursu dane potrzebne do dokonania wysyłki.  W przeciwnym wypadku uczestnicy mogą stracić prawo do uzyskania nagrody.

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania pozostałych rymowanek w dowolnym czasie.

IV. Dane Osobowe i pozostałe warunki

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu a także celów marketingowych przez organizatora konkursu.

2. W razie niepodania przez uczestnika danych koniecznych do wzięcia udziału w konkursie organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w konkursie.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych osobowych, a także prawo do ich poprawienia lub usunięcia.

4. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem haseł, myśli opinii oraz innych opublikowanych w ramach konkursu treści.

5. Uczestnik konkursu zgadza się na pełne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystywanie przez serwis bezpiecznedziecko.eu zamieszczonych przez Uczestnika haseł, myśli opinii oraz innych opublikowanych w ramach konkursu treści. Publikując odpowiedź na pytanie konkursowe uczestnik konkursu przekazuje wszelkie i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do tej treści organizatorowi konkursu.

6. Administratorem danych osobowych jest firma OSJA.

V. Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu mogą być zgłaszane przez cały czas trwania konkursu na adres email: biuro@bezpiecznedziecko.eu

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

5. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagród, wynikające z błędnego podania przez uczestnika adresu, na który to adres została wysłana lub dostarczona nagroda. W sytuacji, w której przesyłka wróci do nadawcy z powodów opisanych w tym punkcie, jej ponowne wysłanie odbywa się na koszt uczestnika oraz na jego prośbę. W sytuacji, w której uczestnik odmówi przyjęcia przesyłki traci on prawo do nagrody.

8. Zwycięzcom konkursu nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne nagród. Zwycięzcom konkursu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji, na warunkach gwarancji udzielanej przez producentów nagród.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie interpretacje regulaminu należą do organizatora.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają m.in. odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

VII. Zasięg terytorialny konkursu

1. Konkurs przeprowadzony jest w sieci internet.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa w konkursie, bez względu na miejsce zamieszkania.

3. Nagrody konkursowe mogą być przesłane tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

No votes yet.
Please wait...