Konkurs „Wskocz w nowy rok szkolny z GOjump”

Rozpoczęcie roku szkolnego tuż tuż i z tej okazji  Wraz z Parkiem Trampolin GOjump we Wrocławiu zapraszamy na KONKURS 🙂

GOjump jest fundatorem 2 podwójnych wejściówek do swojego Parku Trampolinowego przy ulicy Długosza 59-75, we Wrocławiu ważnych podczas trwania szalonych dni „wskocz w nowy rok” od 1.09 do 04.09.

Podczas tych dni będzie można zbierać pieczątki przyznawane przez instruktorów GOjump za niesamowite skoki 🙂

Więcej informacji znajdziecie tutaj: http://www.bezpiecznedziecko.eu/rozpoczecie-roku-szkolnego-z-gojump/

Zapraszamy zatem do udziału w konkursie: wystarczy polubić post konkursowy (udostępnione posty biorą dwukrotnie udział w losowaniu) na FB oraz przesłać email z odpowiedzią na pytanie: ” Z kim chciałabyś/chciałbyś poskakać w GOjump?” na adres redakcji: biuro@bezpiecznedziecko.eu

Ze wszystkich nadesłanych odpowiedzi wybierzemy dwie i nagrodzimy podwójnymi wejściówkami na wspaniałą i skoczną zabawę ważnymi podczas trwania szalonych dni „Wskocz w nowy rok z GOjump”:)

Konkurs trwa od TERAZ do 01.09. Czwartek do godziny 12:00

a - Skok w Nowy Rok - GOjump

 

Regulamin

I. Informacje podstawowe

Regulamin określa warunki i zasady udziału w konkursie portalu BezpieczneDziecko.eu.

Fundatorem nagród  jest GOjump.

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.

Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe i współpracujące z serwisem BezpieczneDziecko.eu.

Konkurs jest przeprowadzany w okresie od dnia: 30.08.2016r. – 01.09.2016r Czwartek godz. 12:00

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi : 01.09.2016r. Czwartek godzina 14:00

 

II. Zasady Konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić 2 poniższe kryteria:

  • należy polubić post konkursowy, udostępnienie postu podwaja szanse wylosowania
  • przysłać email z odpowiedzią na pytanie: ” Z kim chciałabyś/chciałbyś poskakać w GOjump?” na adres: biuro@bezpiecznedziecko.eu

 

III. Nagrody i zasady ich przyznawania

– 2 podwójne ( 1 godzinne) wejściówki do GOjump we Wrocławiu ważne od 01.09.2016 do 04.09.2016r.

– dzieci 4 r.ż. – 13 r.ż muszą być pod opieką rodziców

– zwycięzcy otrzymają email od redakcji serwisu www.BezpieczneDziecko.eu z informacją o wygranej oraz z wejściówką w formie elektronicznej

– po otrzymaniu email konieczna jest  rezerwacja telefoniczna

W celu wyłonienia zwycięzcy konkursu powołana zostanie komisja konkursowa.

Komisja wylosuje 2 zwycięzców a portal prześle nagrody zwycięzcom na email.

 

IV. Dane Osobowe i pozostałe warunki

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu a także celów marketingowych przez organizatora konkursu.

2. W razie niepodania przez uczestnika danych koniecznych do wzięcia udziału w konkursie organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w konkursie.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych osobowych, a także prawo do ich poprawienia lub usunięcia.

4. Uczestnik konkursu oświadcza iż jest autorem haseł, myśli opinii oraz innych opublikowanych w ramach konkursu treści.

5. Uczestnik konkursu zgadza się na pełne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystywanie przez portal www.BezpieczneDziecko.eu zamieszczonych przez Uczestnika haseł, myśli opinii oraz innych opublikowanych w ramach konkursu treści. Publikując odpowiedź na pytanie konkursowe uczestnik konkursu przekazuje wszelkie i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do tej treści organizatorowi konkursu.

6. Administratorem danych osobowych jest firma Inford.

 

V. Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu mogą być zgłaszane przez cały czas trwania konkursu na adres email: biuro@bezpiecznedziecko.eu

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

5. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagród, wynikające z błędnego podania przez uczestnika adresu, na który to adres została wysłana lub dostarczona nagroda. W sytuacji, w której przesyłka wróci do nadawcy z powodów opisanych w tym punkcie, jej ponowne wysłanie odbywa się na koszt uczestnika oraz na jego prośbę. W sytuacji, której uczestnik odmówi przyjęcia przesyłki traci on prawo do nagrody.

8. Zwycięzcom konkursu nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne nagród. Zwycięzcom konkursu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji, na warunkach gwarancji udzielanej przez producentów nagród.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie interpretacje regulaminu należą do organizatora.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają m.in. odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

VII. Zasięg terytorialny konkursu

1. Konkurs przeprowadzony jest w sieci internet.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa w konkursie, bez względu na miejsce zamieszkania.

3. Nagrody konkursowe mogą być przesłane tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej.

No votes yet.
Please wait...