Ślężański Półmaratonowy Konkurs Plastyczny

Tym razem poszukujemy talentów wśród dzieci. Na 7 Puffins Półmaratonie Ślężańskim, podczas którego stacjonowaliśmy w okolicach mety starając się zapewnić trochę atrakcji dla najmłodszych (niebiegnących) uczestników imprezy, przeprowadziliśmy między innymi konkurs plastyczny.

Zasady i warunki konkursu przedstawia poniższy regulamin.

REGULAMIN

I. Informacje podstawowe

Organizatorem Konkursu jest firma OSJA. Fundatorem nagród w Konkursie jest serwis BezpieczneDziecko.eu

Uczestnikiem konkursu jest dziecko pod opieką rodzica.

Miejsce konkursu: stanowisko serwisu www.BezpieczneDziecko.eu na 7 Puffins Półmaratonie Ślężańskim.

Konkurs przeprowadzany jest od 10:30 do 15:00 w dniu trwania biegu.

 

II. Zasady konkursu

Aby wziąć udział w konkursie należy narysować pracę plastyczną pt. „Ślęża i BezpieczneDziecko”, umieścić na pracy w dowolnej kompozycji Górę Ślężę i Logo serwisu.

 

 III. Nagrody i zasady ich przyznawania

Konkurs rozstrzygany jest w 3 kategoriach wiekowych:

  • Kategoria do 6 lat
  • Kategoria od 6 lat do 9 lat
  • Kategoria od 9 lat do 13 lat

Komisja konkursowa dokona wyboru 1 pracy z każdej kategorii wiekowej i nagrodzimy każdą z nich zestawem „ Bezpiecznych Gadżetów”.

Wszystkie prace , które wzięły udział w konkursie zostaną zamieszczone w galerii na naszym serwisie.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 26.03.2014r na łamach serwisu www.BezpieczneDziecko.eu oraz na naszym Facebooku.

Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres wskazany drogą email przez rodzica dziecka.

 

 IV. Dane Osobowe i pozostałe warunki

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu a także celów marketingowych przez organizatora konkursu.

2. W razie niepodania przez uczestnika danych koniecznych do wzięcia udziału w konkursie organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w konkursie.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych osobowych, a także prawo do ich poprawienia lub usunięcia.

4. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem haseł, myśli opinii oraz innych opublikowanych w ramach konkursu treści.

5. Uczestnik konkursu zgadza się na pełne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystywanie przez serwis bezpiecznedziecko.eu zamieszczonych przez Uczestnika haseł, myśli opinii oraz innych opublikowanych w ramach konkursu treści. Publikując odpowiedź na pytanie konkursowe uczestnik konkursu przekazuje wszelkie i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do tej treści organizatorowi konkursu.

6. Administratorem danych osobowych jest firma OSJA.

 

V. Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu mogą być zgłaszane przez cały czas trwania konkursu na adres email: biuro@bezpiecznedziecko.eu

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

5. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagród, wynikające z błędnego podania przez uczestnika adresu, na który to adres została wysłana lub dostarczona nagroda. W sytuacji, w której przesyłka wróci do nadawcy z powodów opisanych w tym punkcie, jej ponowne wysłanie odbywa się na koszt uczestnika oraz na jego prośbę. W sytuacji, w której uczestnik odmówi przyjęcia przesyłki traci on prawo do nagrody.

8. Zwycięzcom konkursu nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne nagród. Zwycięzcom konkursu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji, na warunkach gwarancji udzielanej przez producentów nagród.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie interpretacje regulaminu należą do organizatora.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają m.in. odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

No votes yet.
Please wait...