Szybki konkurs :)

Zapraszamy wszystkich świeżo upieczonych Rodziców lub tych, którzy już niebawem nimi zostaną do udziału w „szybkim konkursie”. Do wygrania mamy dla Was i Waszych maluszków 3 poduszki/rogale bardzo praktyczne i przydatne podczas karmienia zarówno piersią jak i butelka. Doskonale tez się sprawdzają jak maleństwo odrobinę podrośnie jako poduszka podpierająca, ze zdejmowanym pokrowcem do prania. Oraz 3 wałeczki/cukierki fantastyczne do podparcia plecków niemowlęcia w pozycji na boku. Wygodne, praktyczne ze zdejmowanym pokrowcem.

Wystarczy odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Pierś czy butelka” – co wybieracie i podać minimum 3 argumenty za. Jesteśmy ciekawi Waszych wybrów zresztą nie tylko my. Na pewno wiele przyszłych Mam zadaje sobie to pytanie.

Konkurs jest „szybki” czyli czekamy na Wasze odpowiedzi tylko do 05. kwietnia i liczy się refleks!!! Pierwsze 20 odpowiedzi bierze udział w losowaniu poduszek/rogali do karmienia. Wałeczki/cukierki trafią do kolejnych szczęśliwców.

 

Więc…..do dzieła piszcie do nas i życzymy powodzenia 🙂

 

 

Regulamin

I. Informacje podstawowe

Regulamin określa warunki i zasady udziału w konkursie serwisu BezpieczneDziecko.eu.

Organizatorem Konkursu jest portal BezpieczneDziecko.eu zaś fundatorem nagród www.sklep.BezpieczneDziecko.eu

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która „polubi” Fanpage serwisu BezpieczneDziecko.eu na Facebooku. Adres Fanpage: http://www.facebook.com/BezpieczneDziecko

Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.  W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe i współpracujące z serwisem BezpieczneDziecko.eu.

Konkurs jest przeprowadzany w okresie od dnia: 24.03.2015 do 05,.04.2015r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi : najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia konkursu. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu przez Uczestnika.

II. Zasady Konkursu

  • Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić 2 poniższe kryteria:
    z wykorzystaniem własnego (imiennego) profilu na portalu www.facebook.com, zostać fanem serwisu BezpieczneDziecko.eu
  • przesłać na adres redakcji: biuro@bezpiecznedziecko.eu email z odpowiedzią  na pytanie: „Pierś czy butelka?” – co wybieracie i min. 3 argumenty dlaczego taki wybór.

III. Nagrody i zasady ich przyznawania:

Nagrody ufundował www.sklep.BezpieczneDziecko.eu:

– 3 poduszki/rogale do karmienia niemowląt

– 3 wałeczki/cukierki do podpierania plecków noworodka

 

 

W celu wyłonienia zwycięzcy konkursu powołana zostanie komisja konkursowa.

Komisja wylosuje z pierwszych 20 odpowiedzi 3 zwycięzców poduszek/rogali, zaś z kolejnych 3 zwycięzców wałeczków/cukierków a portal prześle nagrody zwycięzcom po uprzednim kontakcie mejlowym w celu ustalenia adresu do wysyłki.

Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy przesyłką poleconą na adres korespondencyjny podany przez uczestnika konkursu.

W celu otrzymania nagrody uczestnik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi konkursu dane potrzebne do dokonania wysyłki.  W przeciwnym wypadku uczestnik może stracić prawo do uzyskania nagrody.

 

IV. Dane Osobowe i pozostałe warunki

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu a także celów marketingowych przez organizatora konkursu.

2. W razie niepodania przez uczestnika danych koniecznych do wzięcia udziału w konkursie organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w konkursie.

3. Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych osobowych, a także prawo do ich poprawienia lub usunięcia.

4. Uczestnik konkursu oświadcza iż jest autorem haseł, myśli opinii oraz innych opublikowanych w ramach konkursu treści.

5. Uczestnik konkursu zgadza się na pełne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystywanie przez portal www.bBezpieczneDziecko.eu zamieszczonych przez Uczestnika haseł, myśli opinii oraz innych opublikowanych w ramach konkursu treści. Publikując odpowiedź na pytanie konkursowe uczestnik konkursu przekazuje wszelkie i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do tej treści organizatorowi konkursu.

6. Administratorem danych osobowych jest firma OSJA.

 

V. Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu mogą być zgłaszane przez cały czas trwania konkursu na adres email: biuro@bezpiecznedziecko.eu

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

5. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagród, wynikające z błędnego podania przez uczestnika adresu, na który to adres została wysłana lub dostarczona nagroda. W sytuacji, w której przesyłka wróci do nadawcy z powodów opisanych w tym punkcie, jej ponowne wysłanie odbywa się na koszt uczestnika oraz na jego prośbę. W sytuacji, której uczestnik odmówi przyjęcia przesyłki traci on prawo do nagrody.

8. Zwycięzcom konkursu nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne nagród. Zwycięzcom konkursu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji, na warunkach gwarancji udzielanej przez producentów nagród.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie interpretacje regulaminu należą do organizatora.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają m.in. odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

VII. Zasięg terytorialny konkursu

1. Konkurs przeprowadzony jest w sieci internet.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa w konkursie, bez względu na miejsce zamieszkania.

3. Nagrody konkursowe mogą być przesłane tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

No votes yet.
Please wait...