Urlop ojcowski i tacierzyński 2017

Coraz częściej i chętniej młodzi ojcowie korzystają z urlopu ojcowskiego. Taki urlop, to czas, w którym młodzi rodzice mogą być ze sobą i swoją pociechą, mogą cieszyć się swoim szczęściem, a także czas, w którym tata może opiekować się maluszkiem odciążając przynajmniej częściowo mamę. Tatusiom przysługują dwa rodzaje urlopu: urlop ojcowski i tzw. urlop „tacierzyński”. Warto więc wiedzieć, co łączy oba rodzaje urlopów, a czym się różnią. Zarówno urlop „tacierzyński”, jak i urlop ojcowski przeznaczone są dla ojca dziecka. Przysługują osobie zgłoszonej do ubezpieczenia chorobowego – nie ma znaczenia, czy podlega się mu obowiązkowo, czy dobrowolnie.

Oznacza to, że skorzystać może z niego nie tylko pracownik, lecz także zleceniobiorca, a nawet osoba prowadząca własną działalność gospodarczą. Oba urlopy łączy też fakt sprawowania osobistej opieki nad dziećmi, oraz to, że w czasie ich wykorzystywania ojcowie nie muszą się martwić o utratę zatrudnienia. Oba urlopy przyznawane są na pisemny wniosek ojca. Urlop ojcowski od „tacierzyńskiego” odróżnia fakt, że z tego drugiego można skorzystać tylko w sytuacji kiedy mama dziecka zrezygnuje z części swojego urlopu macierzyńskiego.

Urlop ojcowski może być wykorzystany niezależnie od tego, czy mama dziecka korzysta czy też nie korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Urlop ojcowski.

– Urlop ojcowski przysługuje zarówno ojcu biologicznemu, jak i adopcyjnemu.
– Urlop ojcowski nie przysługuje osobie, która w świetle prawa nie wychowuje dziecka.
– Z urlopu ojcowskiego może skorzystać ojciec, nie pozostający w związku małżeńskim z matką dziecka.
– Urlop przysługuje również rozwiedzionemu ojcu.
Urlop ojcowski według Kodeksu pracy przysługuje w związku z narodzeniem lub przysposobieniem dziecka, jeśli:
– dziecko nie ukończyło 24. miesiąca życia,
– nie upłynęły 24 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie minął czas ukończenia przez dziecko 7. roku życia.
– w przypadku dziecka przysposobionego, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do momentu ukończenia przez dziecko 10 lat.
– Urlop ojcowski wynosi 14 dni kalendarzowych występujących bezpośrednio po sobie (obejmuje również soboty, niedzielę i inne wolne od pracy dni).
– Urlop można wykorzystać jednorazowo lub w dwóch częściach, przy czym każda z nich nie może być krótsza niż 7 dni.
– Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński, który jest finansowany ze środków ZUS w wysokości 100 proc. średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy. Dzieje się tak zarówno w przypadku, kiedy wypłaca go ZUS, jak i gdy obowiązek ten ciąży na pracodawcy. Zasiłek macierzyński przysługuje ojcom odprowadzającym składki na ubezpieczenie chorobowe.
– Urlop ojcowski niewykorzystany w odpowiednim momencie – przepada.
– Urlop ojcowski jest niezależny od uprawnień innych osób w tym mamy dziecka.
– Urlop ojcowski może się pokrywać z urlopem macierzyńskim.
– Pracownik, starający się o urlop ojcowski, musi złożyć u pracodawcy pisemny wniosek, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.
– Ojciec prowadzący własną działalność gospodarczą musi złożyć w ZUS:
– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał),
– wypełniony formularz ZUS Z-3b,
– wniosek o urlop ojcowski – formularz ZAS-34.
Wniosek o urlop ojcowski powinien zawierać również informację odnośnie okresu, w jakim urlop będzie wykorzystany. Wniosek wraz z pozostałymi dokumentami powinien zostać wysłany do ZUS najpóźniej dzień przed rozpoczęciem okresu urlopu.

Urlop „tacierzyński”.

W Kodeksie pracy nie znajdziemy przepisów mówiących o urlopie „tacierzyńskim”. Nazwą tą określa się pozostałą część urlopu macierzyńskiego, z której rezygnuje matka dziecka na rzecz ojca.
– Długość urlopu „tacierzyńskiego” zależy od tego, w jakim wymiarze matka dziecka wykorzysta urlop macierzyński. Co ważne nie może to nastąpić wcześniej niż 14 tygodni po porodzie.
– W przypadku, gdy matka zrezygnowałaby po tym czasie z pozostałej części urlopu, wówczas urlop „tacierzyński” będzie trwał:
– 6 tygodni w przypadku urodzenia się (przysposobienia) jednego dziecka,
– 17 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się (przysposobienia) dwojga dzieci,
– 19 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się (przysposobienia) trojga dzieci,
– 21 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się (przysposobienia) czworga dzieci,
– 23 tygodnie w przypadku jednoczesnego urodzenia się (przysposobienia) pięciorga lub więcej dzieci.
– Urlopu tacierzyńskiego nie można podzielić na części. Ojciec musi wykorzystać go zaraz po rezygnacji matki z pozostałej części macierzyńskiego.
– Prawo do urlopu „tacierzyńskiego” ojciec nabywa także wtedy, gdy matka dziecka wymaga opieki szpitalnej, co uniemożliwia jej sprawowanie opieki nad dzieckiem. Ojciec zastępuje wtedy matkę, ale wcześniej powinna ona wykorzystać co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. Także w razie śmierci matki w trakcie urlopu macierzyńskiego, ojcu przysługuje prawo do niewykorzystanej części urlopu.
– Ojciec, który przechodzi na urlop „tacierzyński” otrzymuje zasiłek macierzyński oraz jest chroniony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę.
– Ojciec dziecka ma obowiązek zgłosić w swoim zakładzie pracy przejęcie urlopu macierzyńskiego najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem, dołączając pisemną rezygnację matki dziecka z pozostałej części urlopu macierzyńskiego. We wniosku powinna znaleźć się informacja z jakiej części urlopu macierzyńskiego skorzystała już mama dziecka.
– Jeżeli matka ma zamiar zrezygnować z urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka, musi zgłosić to swojemu pracodawcy co najmniej 7 dni przed powrotem do pracy.
– Zasiłek „tacierzyński” przysługuje w wysokości 100% średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy.

Należy również nadmienić, że ojcu dziecka przysługuje również pełnopłatny urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka w wymiarze dwóch dni. Od 2 stycznia 2016 r ojciec dziecka ma również prawo do korzystania z urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego (w każdym czasie – ograniczeniem jest wymiar urlopu, który nie może być przekroczony).

 

Zespół BezpieczneDziecko

No votes yet.
Please wait...