Wakacyjny konkurs z „Wiem i ja”

Wakacje trwają w najlepsze. Pogoda całkiem dopisuje, jest więcej wolnego czasu do wspólnej zabawy z dzieckiem. I właśnie temu poświęcony jest konkurs wakacyjny z Wiem i ja 🙂

Zadanie konkursowe polega na tym abyście podzielili się z nami i pozostałymi Rodzicami, Opiekunami – „jak ciekawie spędzać czas wolny w upalne, wakacyjne dni; w co się bawić a może w co zagrać? każdy uczestnik konkursu proszony jest o 2 podpowiedzi!”
Konkurs startuje 06.07.2022r. i trwa do 20.07.2022r.
Zatem do dzieła:
1. Polub nasz Fanpage
2. Odpowiedz na pytanie
3. Udostępnij post konkursowy – weźmiesz dwukrotnie udział w losowaniu

A nagrodami tym razem to dwupaki książeczek edukacyjnych dla najmłodszych 18m+ wysyłamy je losowo ale wygrywają aż 4 osoby !!!!

Regulamin
I. Informacje podstawowe
Regulamin określa warunki i zasady udziału w konkursie Organizatora – portalu BezpieczneDziecko.eu.
Konkurs odbywa się za pośrednictwem Fanpage oraz witryny portalu BezpieczneDziecko.
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która „polubi” Fanpage serwisu BezpieczneDziecko.eu na Facebooku. Adres Fanpage: http://www.facebook.com/BezpieczneDziecko
Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.

Konkurs jest przeprowadzany w okresie od dnia: 06.07. – 20.07.2022r

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi : najpóźniej w terminie 24 godzin od zakończenia konkursu. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu przez Uczestnika.

II. Zasady Konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić poniższe kryteria:
1. Polub – z wykorzystaniem własnego (imiennego) profilu na portalu www.facebook.com, zostać fanem portalu BezpieczneDziecko.eu
2. Prześlij – przesłać na adres redakcji: biuro@bezpiecznedziecko.eu „jak ciekawie spędzać czas wolny w upalne, wakacyjne dni; w co się bawić a może w co zagrać? każdy uczestnik konkursu proszony jest o 2 podpowiedzi!”
3. Udostępnij – udostępniając post konkursowy bierzesz dwukrotnie udział w losowaniu nagród

III. Nagrody i zasady ich przyznawania

Książeczki edukacyjne z serii Wiem i ja – Znam litery, Znam liczby oraz Poznaję litery i Poznaję liczby 4 komplety (2 szt.w komplecie)

W celu wyłonienia zwycięzcy konkursu powołana zostanie komisja konkursowa.
Komisja wyłoni 4 zwycięzców a portal prześle nagrody zwycięzcom po uprzednim kontakcie mejlowym w celu ustalenia adresu do wysyłki.

Nagroda zostanie wysłana zwycięzcom przesyłką poleconą na adres korespondencyjny podany przez uczestnika konkursu.
W celu otrzymania nagrody uczestnik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi konkursu dane potrzebne do dokonania wysyłki. W przeciwnym wypadku uczestnik może stracić prawo do uzyskania nagrody.

IV. Dane Osobowe i pozostałe warunki

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu a także celów marketingowych przez organizatora konkursu.
2. W razie niepodania przez uczestnika danych koniecznych do wzięcia udziału w konkursie organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w konkursie.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swych danych osobowych, a także prawo do ich poprawienia lub usunięcia.
4. Uczestnik konkursu oświadcza iż jest autorem haseł, myśli opinii oraz innych opublikowanych w ramach konkursu treści.
5. Uczestnik konkursu zgadza się na pełne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystywanie przez portal www.BezpieczneDziecko.eu zamieszczonych przez Uczestnika haseł, myśli opinii oraz innych opublikowanych w ramach konkursu treści. Publikując odpowiedź na pytanie konkursowe uczestnik konkursu przekazuje wszelkie i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do tej treści organizatorowi konkursu.
6. Administratorem danych osobowych jest firma INFORD.

V. Reklamacje

1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu mogą być zgłaszane przez cały czas trwania konkursu na adres email: biuro@bezpiecznedziecko.eu
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
5. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagród, wynikające z błędnego podania przez uczestnika adresu, na który to adres została wysłana lub dostarczona nagroda. W sytuacji, w której przesyłka wróci do nadawcy z powodów opisanych w tym punkcie, jej ponowne wysłanie odbywa się na koszt uczestnika oraz na jego prośbę. W sytuacji, której uczestnik odmówi przyjęcia przesyłki traci on prawo do nagrody.
6. Zwycięzcom konkursu nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne nagród. Zwycięzcom konkursu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji, na warunkach gwarancji udzielanej przez producentów nagród.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie interpretacje regulaminu należą do organizatora.
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają m.in. odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

VII. Zasięg terytorialny konkursu

1. Konkurs przeprowadzony jest w sieci internet.
2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba spełniająca warunki uczestnictwa w konkursie, bez względu na miejsce zamieszkania.
3. Nagrody konkursowe mogą być przesłane tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...